A fost votat bugetul local pentru 2022

A fost votat bugetul local pentru 2022


AVRIGUL ARE BUGET
_______________
Consilierii locali au aprobat în ședința de Consiliu Local de luni, 14 februarie, bugetul local pentru anul 2022. 
Veniturile și cheltuielile din bugetul local sunt aprobate în condițiile legii pe o perioadă de un an, care corespunde exercițiului financiar. Fundamentarea veniturilor bugetului local se bazează pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea.
Veniturile bugetului local se constituie din venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ( cote defalcate din T.V.A. pentru finanțare  cheltuieli descentralizate: cheltuieli materiale  învățământ, salarii asistenți personali, indemnizații persoane cu handicap, tichete sociale gradiniță, drepturi elevi cu CES, burse de merit și sociale elevi prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr 317/2021 ), din subvenții primite de la bugetul de stat ( finanțarea sănătății inclusiv centrele regionale de vaccinare, ajutoare pentru încălzirea locuinței și suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri acordate în conformitate cu Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protective socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală, cofinanțarea de la bugetul de stat  necesară susținerii proiectelor finanțate din FEN), donații și sponsorizări și sume primite de la Uniunea Europeană pentru proiectele cu finanțare din fonduri structurale derulate de Primăria Avrig.
Proiectul de buget a fost construit pe două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.
Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor locale și cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective ( salarii, bunuri și servicii, ajutoare sociale etc.). 
Secţiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor locale, și cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la  nivel local, după caz. 
La partea de venituri a bugetului local, consilierii locali au aprobat suma de 43.791,00 mii lei  iar la partea de cheltuieli a bugetului local, 47.970,00 mii lei, din care:
• SECȚIUNE FUNCȚIONARE – 19.831,00 mii lei
• SECȚIUNE DEZVOLTARE –  28.139,00 mii lei
Diferența între veniturile și cheltuielile bugetului local în sumă de  4.179,00 mii lei o reprezintă suma utilizată din excedentul anului precedent pentru finanțarea investițiilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022.
Bugetul local al Primăriei Avrig a înregistrat la încheierea anului 2021 un excedent bugetar in suma de 4.179,00 mii lei ,care potrivit HCL 6/ 31.01.2022 va fi utilizat integral ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ( investiții ).
Propunerile  făcute  se bazează la partea de venituri pe debitele create pentru impozite și taxe astfel:
VENITURILE proprii în sumă de  23.173,00 mii lei  includ ca surse de venit  impozite și taxe de la populație, cu toate formele de impozite și taxe care sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 178 /2021 conform debitelor stabilite anul acesta, comunicarea de catre CJ Sibiu a sumelor alocate din suma corespunzatoare cotei de 6 % din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022, care reprezintă fond repartizat de Consiliului Județean în conformitate cu art 6, alin 1, litera c din Legea 317 /2021, cât și  comunicarea  AJFP Sibiu pentru cota de 63 % din impozitul pe venit în conformitate cu art 6, alin 1, litera b  Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr  317 /2021 și prin derogare de la prevederile art 32 și 33 din Legea 273 /2006 privind finanțele publice locale- modificată și completată.
Veniturile proprii ale anului curent cuprind astfel, sumele alocate de AJFP din cotele directe care vor fi alocate din impozitul pe venit încasat ( 8.322 mii lei )- în procent de 63% conform art 6, alin 1, litera b din Legea 317 /2021 , sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( 3.336 mii lei )și sume alocate din fondul la dispoziția  CJ Sibiu (  1.500,00 mii lei ) . 
La venituri din capital  sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrativ teritoriale se vor constitui venit la bugetul local la secțiunea de dezvoltare , prin rectificare bugetară, numai după încasarea lor, în conformitate cu art 29 din  Legea 273 /2006 privind finanțele publice locale- modificată și completată.
La subvenții primite de alte nivele ale administrației publice ( bugetul de stat ) suma de 3.599 mii lei include:  subvenții  ce se primesc de la bugetul  de stat pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie alocate în baza Legii 226/2021, pentru persoanele considerate vulnerabile , subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanătății ( asistență medicală comunitară și cabinet medical școlar),subvențiile de la bugetul de stat primite prin DSP Sibiu pentru finanțarea salariilor și cheltuielilor de întreținere și funcționare a Centrului de vaccinare Avrig și subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.
La subvenții de la alte administrații suma de 320,00 mii lei reprezintă alocare din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național  de cadastru și carte funciară.
Donațiile și sponsorizările care vor fi primite în cursul anului 2022 vor fi incluse în buget doar la momentul încasării lor prin rectificare bugetară în conformitate cu art 5, alin 2 din Legea  273 /2006 privind finanțele publice locale- modificată și completată.
Prelevări din bugetul de stat :
Cotele directe defalcate din impozitul pe venit în sumă de 8.322,00 mii lei sunt prognozate a se încasa în cursul anului  în baza art 39, alin 2 din Legea 273/2006 cu modificările și completările ulterioare. 
Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea  cheltuielilor descentralizate  de  3.155 mii lei sunt repartizate de AJFP Sibiu în baza  Deciziei nr. 1/04.01.2022. Din aceste sume se suportă drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile lunare ,cheltuielile necesare ajutoarelor de încălzire și suplimentului pentru energie ,finanțarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, bursele de merit și sociale ale elevilor din unitățile de învățământ subordonate.
În anul 2022, suma alocată din bugetul de stat pentru plata salariilor asistenților personali și indemnizații persoane cu handicap este de 2.471,00 mii lei iar din veniturile proprii ale bugetului local  am prevazut suma de 302  mii lei pentru un necesar total de 2.773,00 mii lei, in conformitate cu art 5, alin 5 din Legea bugetului de stat nr  317/2021.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat subordonate urmează să- fie alocate după aprobarea HG privind costul standard per elev aferent anului 2022.
În anul 2022, în conformitate cu art.6 din Legea bugetului de stat nr. 317 /2021  și Decizia Șefului AJFP Sibiu nr  1 / 04.01.2022  au fost alocate Orașului Avrig  sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea bugetului de funcționare 802 mii lei.
La dimensionarea CHELTUIELILOR finanțate din bugetul local, în limita veniturilor, s-a avut în vedere asigurarea cheltuielilor materiale  și de personal minime necesare desfașurării activității în anul 2022. Resursele rămase dupa acoperirea cheltuielilor  menționate sunt propuse pentru  finanțarea investițiilor în continuare care au documentații tehnico-economice legal aprobate și pentru investiții noi. 
Cheltuielile sunt împărțite în două secțiuni, dupa cum urmează:
SECȚIUNEA  FUNCȚIONARE 
La capitolul Autorități executive  este prevăzută suma totală de 4.855,00 mii lei, din care : 
       - suma de 4.233,00 mii lei este necesară pentru achitarea salariilor funcționarilor și personalului contractual din aparatul propriu al primăriei precum și pentru plata indemnizațiilor lunare ale consilierilor locali;
       - suma de  570,00 mii lei  este destinată  pentru  cheltuieli necesare funcționării primăriei, pentru cheltuieli cu utilitățile ( gaze naturale, energie electrică, telefon ), prestări servicii, etc.
        -suma de 4,00 mii lei este destinată plății contribuției la asociațiile unde primaria este membră  ( Asociația Județeană de Turism).
       - suma de 48,00 mii lei este destinata contribuției la bugetul de stat pentru persoane cu handicap neîncadrate în conformitate cu art.78, alin3 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
La capitolul Alte servicii publice generale,  suma de  496,00 mii lei este constituita din 354,00 mii lei  necesari pentru salariile angajaților din Serviciul Public de Evidență a Persoanei , 42,00 mii lei necesari ptr.  acoperirea cheltuielilor materiale ale Serviciului public de evidență a persoanei ,  iar suma de 100,00 mii lei reprezintă  fond de rezervă bugetară , care va fi utilizat conform unor HCL ulterioare.
La capitolul Ordine publică și siguranță națională, suma totală  de 1.044,00 mii lei se defalcă astfel :
-    suma de 904,00 mii lei  reprezintă cheltuieli de personal pentru Serviciul voluntar pentru situații de urgență, pentru personalul angajat cu contract de voluntariat cât și cheltuieli de personal pentru Poliția locală Avrig;
-    suma de 140,00 mii lei  reprezinta cheltuieli întreținere și funcționare ale Servciului pentru situații de urgență Avrig  și Poliție locală Avrig.
La capitolul Învățământ s-a prevăzut suma de 1.046,00 mii lei  pentru finanțarea unităților de învățământ, dupa cum urmează:
 - suma de 362 mii lei reprezintă cheltuieli privind funcționarea și întreținerea unităților de învățământ din subordine ( finanțarea este asigurată din bugetul de local )
- suma de 390 mii lei reprezintă burse de merit și sociale finanțate integral  din bugetul de stat- sume defalcate din TVA 
- suma de 294 mii lei – ajutoare sociale - reprezintă finanțarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru gradiniță- 25 mii lei acordat în baza Legii 248/2015 privind stimularea participării în înățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, indemnizațiile copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES ) -269 mii lei, acordate în baza HG 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu CES școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar .
Repartizarea sumelor pe articole bugetare și trimestre se va face de către ordonatorii terțiari de credite în funcție de suma care se aprobă prin bugetul local.
La capitolul Sănătate este prevazuta suma de 1.465,00 mii lei din care :
 - suma de 440,00 mii lei reprezintă cheltuieli de personal ptr.asistenți medicali comunitari ,personalul angajat în cabinetul medical școlar Avrig și personalul auxiliar de la Centrul medical de permanență Avrig ;
- suma de 1.025,00 mii lei  este destinata acoperirii cheltuielilor materiale pentru întreținerea și funcționarea  cabinetului medical  școlar  și a Centrului medical de permanență Avrig ( 25,00 mii lei ) și pentru funcționarea Centrului de vaccinare Avrig , inclusiv plata salariilor pentru personalul care activează în centru ( 1.000,00 mii lei)- finanțarea Centrului este asigurată din bugetul Ministerului Sănătății prin DSP Sibiu și partial din bugetul local al orașului.
La capitolul Cultură, recreere și religie este prevazută la cheltuieli o suma totală de 807,00 mii lei  din care:
-  Biblioteca – suma de  108,50 mii lei  reprezintă cheltuieli de personal  (68,50 mii lei ) cât și cheltuieli materiale (40 mii lei) pentru întreținere bibliotecă, cărți, achiziționarea de materiale necesare atelierelor de creație organizate în cadrul bibliotecii și organizare evenimente bibliotecă.   
- Muzeu –suma de 26,50 mii lei reprezintă cheltuieli pentru funcționarea și întreținerea Muzeului Avrig
- Casa de cultură -  suma de 77,00 mii lei reprezintă salarii și cheltuieli materiale întreținere și funcționare  Sala Pavilion Avrig. 
- Cămine culturale – suma de 35,00 mii lei reprezintă cheltuieli materiale întreținere și funcționare cămine culturale Bradu, Săcădate, Glîmboaca
- Sport – suma de 175,00 mii lei este destinată  susținerii activităților sportive care vor fi desfășurate  în Orașul Avrig în cursul anului 2022 
- Întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive – suma de 131,00 mii lei reprezintă salarii pentru angajații de la baza sportivă Avrig și cheltuieli pentru întreținere parcuri, zone verzi , baza sportivă Avrig și sala de sport Avrig
- Alte acțiuni culturale – suma de 230,00 mii lei este destinată pentru: cheltuieli materiale capelă Avrig și Mîrșa - suma de 35,00 mii lei, organizare festival Florile Oltului – 100,00 mii lei, organizare Festival Produse și tradiții în Țara Oltului – 15,00 mii lei .
Pentru finanțare asociații în baza cererilor de finanțare a fost alocată suma de 80,00 mii lei. Procedura de evaluare și selecție va fi realizată în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general și cu HCL 30/2019-pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local.
La capitolul Asigurări și asistență socială este prevazută o sumă totala de 3.512,00 mii lei din care:
- suma de 2.145,00 mii lei este destinată pentru plata salariilor  asistenților  personali (finanțarea acestora se face din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate și din bugetul local) și pentru plata personalului angajat la Direcția Asistență Socială ;
- suma de 50,00 mii lei este destinată pentru plata cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Direcției de Asistență Socială;
- suma de 1.317,00 mii lei este destinată pentru: plata indemnizații persoane cu handicap – 1.237,00 mii lei, ajutoare pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie alocate în baza Legii 226/2021, pentru persoanele considerate vulnerabile – suma de 70,00 mii lei, , ajutoare de urgență – 10,00 mii lei.
La capitolul Servicii și dezvoltare publică, suma de 3.020,00 mii lei include: cheltuieli cu salarii Serviciul administrare domeniul public  – 1.080,00  mii lei, cheltuieli materiale – 1.920,00 mii lei din care: 1.270,00 mii lei - cheltuieli materiale pt. domeniu public (suma este destinată pentru lucrări pe domeniul public efectuate cu personalul propriu, prestări servicii, reparații, amenajare parcare zona Sticla, plăți servicii înregistrare sistematică din cadrul Programului Național  de cadastru și carte funciară etc ), 650,00 mii lei necesari pt iluminat public (întreținere și consumuri inclusiv achiziționare lămpi cu led stradale); 20,00 mii lei – cotizatie ADI Apă Canal ;
La capitolul Protecția mediului  suma de 2.906,00 mii lei include : cheltuieli salarii serviciul ecarisaj – 239,00 mii lei cheltuieli prestări servicii salubritate -2.567,00 mii lei, cheltuieli materiale  ecarisaj –80,00 mii lei , colectarea,tratarea și distrugerea deșeurilor- 20 mii lei cotizație ADI ECO Sibiu.
La capitolul Transporturi, suma de  650,00 mii lei este prevazută  la cheltuieli cu bunuri și servicii este necesară pentru : lucrări de  reparații la străzi Avrig, inclusiv materiale și prestări servicii – 400 mii lei și drumuri comunale- 250 mii lei.
La capitolul Alte acțiuni economice, suma de 30 mii lei este necesară pentru acoperirea altor cheltuieli legate de activitatea proprie a primăriei și cheltuieli cu tipărirea ziarului Info Avrig. 
SECȚIUNEA  DEZVOLTARE 
La capitolul  Autorități executive – este prevăzută suma totala de  580,00 mii lei, din care:
- licente, calculatoare programe informatice, digitalizarea serviciilor oferite de instituția publică -  150,00 mii lei
- Amenajare curte interioară, construire zid de sprijin și asigurarea scurgerii pluviale – 250,00 mii lei
- Reparație acoperiș clădire primărie Avrig – 180,00 mii lei
La capitolul Ordine publică și siguranță națională  – este prevazută suma totală de 90,00  mii lei, din care : 
Achiziție aparat radar și aparat etilotest - 90,00 mii lei 
La capitolul Cultură, recreere și religie – este prevazută suma totală de 980,00 mii lei, din care:
- Amenajare teren sintetic multifuncțional Baza Sportivă Avrig  -350,00 mii lei
- Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Așezământ cultural din Orașul Avrig – 100,00 mii lei
- Centru cultural și educațional Avrig (fosta clădire Moara Avrig) – 450,00 mii lei
- Reparații acoperiș Cămin cultural Glîmboaca – 80,00 mii lei
La capitolul Servicii și dezvoltare publică– este prevazută suma totală de 729,00 mii lei, din care :
      -  Reabilitare și modernizare imobil str Ghe Lazăr, nr 31 – corp B - 550,00 mii lei
      -  documentatie PUZ zona Dutină Avrig – 13,00 mii lei
      -   extindere sistem de supraveghere video Avrig - 60,00 mii lei
      -   aparat sudură domeniu public Avrig – 6,00 mii lei 
      -  PT stații încărcare electrice Avrig– 50,00 mii lei
      - înființare puncte consum și extindere iluminat public zona Valea Avrigului – 30,00 mii lei
    -    extindere (înființare ) rețea apă potabilă zona Valea Avrigului - 20,00 mii lei
La capitolul  Protecția mediului, este prevazută suma totală de  167,50 mii lei, din care : 
    -    Amenajare ghene gunoi Orașul Avrig – 100,00 mii lei
    -   Cofinanțare Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Sibiu și Brașov în perioada 2014-2020 COD SMIS 146332 – 67,50 mii lei
La capitolul  Transporturi, este prevazută suma totală de  6.922,50 mii lei, din care : 
    -  Amenajare alei în localitatea Mîrșa – 695,50 mii lei
    -  Modernizare str Prundu Mic Avrig – 5.000,00 mii lei
    - Reabilitare și modernizare DC51 în vederea conexării Zonei Turistice Valea Avrigului cu Zona turistică Richirie Porumbacu de Sus – 10,00 mii lei
    - Înființare stații autobuz Orașul Avrig  – 50 mii lei
    - DALI Reabilitare str Unirii Avrig - 154 mii lei
    - DALI Modernizare str Crișan Avrig – 68,00 mii lei
    - DALI Modernizare str Cioplea Avrig– 75,00 mii lei
    - DALI Modernizare alei bl. 12,13,14,15 str Cloșca Avrig– 69,00 mii lei
    - DALI Reabilitare trotuare și amenajare șipot- str Bisericii Avrig– 156,00 mii lei
    - DALI Modernizare drum Bradu( Crucea Eroilor –Deal)– 95,00 mii lei
    - Reparații Strada S. Brukenthal Avrig – tronson Crucea Eroilor – intersecție str Ghe Lazăr – 550,00 mii lei
Investițiile mai sus menționate vor fi finanțate atât din excedentul bugetar al anului 2021 în sumă de 4.179  mii lei cât și din veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2022.
În cadrul secțiunii de dezvoltare a bugetului local 2022 sunt cuprinse și cele trei proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile în valoare totală de 18.670,00 mii lei:
- Construire creșă în Orașul Avrig , împrejmuire imobil și drum de acces – 4.968,00 mii lei
- Construire grădinițe Regiunea Centru "Grădinița program normal Avrig" – 353,00 mii lei
- Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mîrșa, orașul Avrig – 13.349,00 mii lei 
Fondul de rezervă prevăzut conform art.36 din Legea 273/2006  este de 100,00 mii lei și se va  repartiza conform legii prin hotărâre a Consiliului Local.

Alte sugestii

Chestionar privind mobilitatea urbană
Ioana Tocoaie, expoziție de pictură la Muzeul Brukenthal din Sibiu
Ateliere de teatru și percuție
„Ultimul mesaj al lui George Lazăr: Amintește-ți că vei muri!”
Controale și sancțiuni la Mârșa