Ședință Consiliu Local

Eveniment online

Data și ora:
Gazdă:

Strada Gheorghe Lazăr 10, Avrig 555200, Romania

Despre

Primarul orașului Avrig a convocat Consiliul Local al oraşului Avrig, în şedinţă ordinară pentru data de 27.10.2021, ora 15:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2021;
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL Avrig nr.126/2021 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferente lunilor iulie și august 2021
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
3. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferente lunilor august și septembrie 2021
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Avrig nr. 118/2021 privind reconfirmarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Avrig pentru anul școlar 2021-2022
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig, întocmită în baza listei de priorități aprobată prin HCL nr. 128/2021
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 123/2021 privind aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
9. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 8 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, Modernizare, Dotare Și Extindere Așezământ Cultural din orașul Avrig” str. Gheorghe Lazăr, Nr. 8, Județul Sibiu
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico-economice actualizate pentru investiția „Reabilitare, Modernizare, Dotare Și Extindere Așezământ Cultural Str. Gheorghe Lazăr Orașul, Nr. 8, Avrig, Județul Sibiu”
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Județul Sibiu și Orașul Avrig, în cadrul proiectului „O nouă șansă familială pentru copiii din CP Gulliver”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Construirea unei case de tip familial (CTF) în localitatea Bradu ca urmare a închiderii Centrului de Plasament Gulliver” aferentă proiectului „O nouă șansă familială pentru copiii din CP Gulliver”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Avrig nr. 52/2021 privind aprobarea Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate în unitatea administrativ teritorială Avrig
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
14. Proiect de hotărâre privind validarea membrilor în Consiliul de administrație al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.3 la Contractul prestări servicii de deszăpezire nr.90/26.11.2015, încheiat între Orașul Avrig și Gospodărire Orășenească Avrig S.A.
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
16. Proiect de hotărâre privind Acordul de principiu pentru cumpărarea bunurilor mobile și imobile deținute de Fabrica de Sticlă S.A.- societate în faliment
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
17. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Orașul Avrig și Comuna Cârța, pentru gestionarea câinilor fără stăpân
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL Avrig nr. 50/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația „Timp și suflet”
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență, familiei Ciorsac Răzvan - Cristian, domiciliat in orașul Avrig str.Samuel Brukenthal bl.F, et.3, ap.13, pentru acoperirea cheltuielilor medicale ale minorului Ciorsac Antonio – Andrei
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3

Diverse: - Decizia nr. 32 din 18.10.2021 Curții de Conturi emisă pentru UAT Oraș Avrig
- Raport de audit financiar nr. 24522/30.09.2021 emis de Camera de Conturi județ Sibiu
---------------
Comisia 1: pentru buget, activități economice, comerciale, turism, agricultura, fond forestier, amenajarea teritoriului și urbanism.
Comisia 2: pentru servicii, gospodărire comunală, transportul urban, protecția mediului, ordine publică, juridică și de disciplină.
Comisia 3: pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, protecția copilului și a familiei.