Ședință Consiliu Local


Data și ora:
Gazdă:

Strada Gheorghe Lazăr 10, Avrig 555200, Romania

Despre

Primarul orașului Avrig a convocat Consiliul Local al oraşului Avrig, în şedinţă ordinară pentru data de 30.09.2021, ora 15:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferente lunilor iulie și august 2021
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
2. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitorul S.C. BIAMI PROD S.R.L., persoană juridică, radiată din Registrul Comerţului;
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea listei actualizate de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig;
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
4. Proiect de hotărâre privind continuarea contractului de închiriere nr. 33/19.05.2014 în beneficiul domnului Bogdan LEVAI;
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii ai S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.;
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
6. Proiect de hotărâre privind modificarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar 165;
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al orașului Avrig în domeniul public al orașului Avrig, a imobilului teren înscris în CF nr. 109638-Avrig;
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
8. Proiect de hotărâre privind Acordul de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Mircea-Constantin COTORA;
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înregistrare prin diminuarea suprafeței imobilului teren intravilan înscris în CF 102237 Avrig, nr. top 1307/1/1/1/1;
Inițiator : Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului – teren, înscris în CF nr. 108549 Avrig nr. top 108549;
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
11. Proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea evenimentului „Țara Oltului în produse și tradiții”;
Inițiator: Primarul orașului Avrig
Aviz comisii: 1, 2, 3
Diverse: - Informare privind situația facturilor emise către Club Sportiv Comunal Șelimbăr în anul 2021.
_____________
Comisia 1: pentru buget, activități economice, comerciale, turism, agricultura, fond forestier, amenajarea teritoriului și urbanism.
Comisia 2: pentru servicii, gospodărire comunală, transportul urban, protecția mediului, ordine publică, juridică și de disciplină.
Comisia 3: pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, protecția copilului și a familiei.